Технології зберігання
кормів
та товарного зерна

Клуб господарів

Повернутись на:Головна

Що таке Клуб господарів?

Клуб гос­по­дарів – це прос­тір де сіль­гос­пви­роб­ни­ки мо­жуть об­мі­нюва­тись влас­ним дос­ві­дом ве­ден­ня аг­рарно­го біз­не­су в Ук­ра­їні – тва­рин­ниц­тво, ви­рощу­ван­ня та збе­ріган­ня зер­но­вих, кор­по­ратив­на куль­ту­ра. Це не­фор­маль­ні зус­трі­чі та спіл­ку­ван­ня, вза­єм­на під­трим­ка та ді­лен­ня знан­ня­ми і дос­ві­дом за­ради спіль­но­го роз­витку, під­ви­щен­ня ефек­тивнос­ті та рен­та­бель­нос­ті сіль­сько­гос­по­дарсь­ко­го ви­роб­ниц­тва

Що ми робимо для Клубу?

Ми організовуємо «Клуб Господарів» лише з однією метою – аби Ваш бізнес став успішнішим. Ми не переслідуємо комерційних цілей та виступаємо лише як творці простору для спілкування, обміну досвідом та інформацією

Які цілі ми ставимо перед собою?

  • Ми впевнені, що Клуб Господарів дасть змогу аграріям краще познайомитись між собою, відкрити нові можливості в управлінні власним бізнесом
  • Ми прагнемо, щоб ефективність аграрного виробництва в Україні зросла, а сільськогосподарські підприємства ставали успішнішими

Хто може стати учасником клубу?

Учасниками клубу можуть стати представники підприємств, що працюють у сфері сільського господарства

Запрошуємо Вас приєднатися до
«Клубу Господарів»

Без представників
торгових організацій

Збо­ри учас­ни­ків клу­бу зак­ри­ті для пред­став­ни­ків тор­го­вих ор­га­ніза­цій! Ми вис­ту­па­ємо ли­ше як твор­ці прос­то­ру для спіл­ку­ван­ня, об­мі­ну дос­ві­дом та ін­форма­ці­єю

Візит на підприємства учасників клубу

Фор­мат про­веден­ня - ві­зит на під­при­ємс­тва учас­ни­ків клу­бу. Гос­ті про­тягом дня вив­ча­ють особ­ли­вос­ті ве­ден­ня біз­не­су на під­при­ємс­тві та ді­лять­ся влас­ним дос­ві­дом з пок­ра­щен­ня ро­боти, або ж пе­рей­ма­ють іс­ну­ючий дос­від для зас­то­суван­ня на влас­них гос­по­дарс­твах

Жодних членських внесків

Ми не пе­рес­лі­ду­ємо ко­мер­цій­них ці­лей, то­му членсь­кі внес­ки від­сутні. Це не­фор­маль­ні зус­трі­чі та спіл­ку­ван­ня, вза­єм­на під­трим­ка та ді­лен­ня знан­ня­ми і дос­ві­дом

Зателефонуйте нам та отримайте відповідь на свої запитання
від координатора «Клубу Господарів» 045 755 1548