Технології зберігання
кормів
та товарного зерна

Сервісне обслуговування

Повернутись на:Головна
Для безперебійної роботи техніки клієнтів АГ-БАГ-Україна, наша сервісна служба у найкоротші терміни проводить гарантійне / післягарантійне обслуговування, ремонт та продаж запчастин для всіх видів техніки представлених у нас брендів

Наші послуги

Чому варто обслуговувати свою техніку у
«АГ-БАГ-Україна»?

Зручно

Ко­жен клі­єнт має зак­ріпле­ного за ним сер­віс-ін­же­нера, який пос­тій­но пе­ребу­ває на зв’яз­ку

Надійно

Усі сер­віс-ін­же­нери ма­ють прак­тичний дос­від об­слу­гову­ван­ня тех­ні­ки та прой­шли нав­чання на за­водах-ви­роб­ни­ках за кор­до­ном

Вигідно

Зап­части­ни ори­гіналь­но­го ви­роб­ниц­тва ма­ють на 95% дов­ший тер­мін служ­би за не ори­гіналь­ні

Швидко

Наш склад із ши­роким асор­ти­мен­том ори­гіналь­них зап­частин зна­ходить­ся в Ук­ра­їні (м. Яго­тин), то­му дос­тавка до Ва­шого під­при­ємс­тва від­бу­ва­єть­ся мак­си­маль­но швид­ко.

Якщо у вас ще залишилися будь-які запитання,
Ви можете задати iх нам по телефону 045 755 1548